תנאי אחריות לרכבי טויוטה

 

מפורט בזאת תנאי האחריות לרכבי טויוטה;

 

הגדרות

 

"מוצר תעבורה" – "מוצר תעבורה", כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח, אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בצו האמור, וכן כל אביזר או מכלל המותקן ברכב, ובלבד שהוא מוצר תעבורה חדש, וכן אביזרי מיגון ושמע; "מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה" – מוצר תעבורה שהתקיימו בו אחד או יותר מאלה:

 

1. הוא מוצר תעבורה מקורי

 

2. הוא מוצר תעבורה מסוג שמן או מוצר סיכה או נוזל למכונית או תוסף למכונית, התואם את הדרישות שקבע היצרן שעניינן מוצר כאמור מבחינה פיזיקלית וכימית.

 

3. הוא מוצר תעבורה - OEM זולת אם הוכח לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה  למוצר תעבורה מקורי .

 

4. הוא מוצר תעבורה המהווה חלק ממעטפת המכונית, זולת אם הוכיחה החברה לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה  מקבילה למוצר תעבורה מקורי .

 

5. הוא מוצר תעבורה התואם תקן ישראלי, או תקן זר המצויים בתוקף, זולת אם הוכיחה החברהלגביו כי אין הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה  מקבילה למוצר תעבורה מקורי .

 

6. הוא מוצר תעבורה אחר ובלבד שהוכח לגביו כי הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה למוצר תעבורה מקורי .

 

תחילת האחריות

 

תקופת האחריות מתחילה ביום מסירת הרכב ללקוח.

 

תקופת האחריות

 

טויוטה אחראית לתיקון או החלפה של כל חלק מקורי של טויוטה שסופק על ידה ברכב ואשר יש בו פגם בחומר או ביצור וזאת בתנאי שימוש רגילים ברכב ובתנאי שבוצעו בו הטיפולים התקופתיים הנדרשים, למעט אותם פריטים ומקרים המפורטים בסעיף "מה אינו נכלל במסגרת האחריות", למשך תקופה של 24 חודשים ללא הגבלת ק"מ, חודשים 25-36 מוגבלים עד 100,000 ק"מ – אירוע שחל ראשון. האחריות נשארת תקפה גם במידה והרכב יימכר במהלך תקופת האחריות.

 

אחריות לרכב הייבריד

 

אחריות למערכת ההיברידית – הקיימת במכוניות פריוס דור 2 הינה ל- 8 שנים או 160,000 ק"מ – אירוע שחל ראשון. האחריות כוללת: מצבר מתח גבוה, יחידת בקרת מצבר, יחידת בקרת מערכת היברידית, ממיר מתחים, חטיבת כח היברידית (מנוע חשמלי) . אחריות למערכת ההיברידית הקיימת במכוניות פריוס דור 3 (קיים משנת 2009) על פי הפירוט הנ"ל, הינה ל- 5 שנים או 100,000 ק"מ- אירוע שחל ראשון .

 

חלודה

 

טויוטה אחראית לתיקון חלודה נקבובית ("פטריות", למעט חלודת שטח וצבע) במשך 6 שנים ללא הגבלת קילומטרים, למעט משטחי ארגז מטען בטנדר. תקופת האחריות לתיקון חלודה נקבובית במשטחי ארגז המטען בטנדר היא ל- 3 שנים ללא הגבלת קילומטרים.

 

מצבר

 

אחריות מלאה למצבר טויוטה מקורי למשך 24 חודשים מיום מסירת הרכב ללקוח ללא הגבלת קילומטרים.

לאחר 24 חודשי שימוש ועד ל- 36 חודשי שימוש, האחריות מכסה 50% בלבד ממחיר המצבר.

 המצבר החדש יהיה מתוצרת ישראל בלבד.

 

גרירה

 

כאשר לא ניתן להשתמש ברכב עקב תקלה הנכללת במסגרת האחריות, הגרירה עד למוסך השירות הקרוב ביותר נכללת במסגרת האחריות (לא כולל גרירה ו/או חילוץ הרכב משטח שאינו כביש).

 

צמיגים

 

לצמיגים מוענקת אחריות ע"י יצרן הצמיגים, והקביעה באם יש לצמיג פגם הנכלל במסגרת האחריות תיעשה ע"י נציג יצרן הצמיגים. היבואן יבצע את כל הפעילויות הנדרשות לשם מימוש אחריות הצמיגים. הפיצוי בגין צמיג פגום הינו  "פרו-רטה" – דהיינו, נציג יצרן הצמיגים קובע את אורך חיי הצמיג הנותר ומזכה בהתאם לכך את הלקוח.

 

ללא חיוב

 

תיקונים במסגרת האחריות (חלפים ו/או עבודה), אשר יבוצעו במוסכים מורשים של טויוטה, ייעשו ללא חיוב הלקוח.

 

מה אינו נכלל באחריות

 

כללי

האחריות לרכב לא תחול על פגם ברכב שנוצר עקב אחד או יותר מאלה:           

 

(1)  התקנה ברכב של מוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה, אם התקנה כאמור התבצעה במוסך שאינו מוסך מורשה טויוטה.                                                                                       

 

(2) שרות לרכב שנעשה שלא על פי הוראות כלל-עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין, אם שרות כאמור הוענק על ידי מוסך שאינו מוסך מורשה טויוטה.                                                                                           

 

(3) אי עמידה בהוראות כלל- עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין, באשר לטיפולים תקופתיים ברכב, קיומם או מועדם.

 

גורמים שאינם בשליטת היצרן

 

תיקונים וכיוונונים שהם תוצאה משימוש בלתי נכון (כגון: מרוצי מכוניות, העמסת יתר), הזנחה, שינויים ברכב, הסבות, שימוש לרעה, תיקונים וכיוונונים לא נכונים, תאונות, שימוש בתוספים וחומרי עזר אינם נכללים במסגרת האחריות. חלודה בשכבת הצבע החיצונית הנגרמת ע"י זיהום סביבתי (כגון: גשם חומצי, נפולת כימית, זיהום תעשייתי, נשורת מעצים, צואת ציפורים וכו'), מלח, ברד, סופות, ברקים, הצפות וכל נזק אחר הנגרם ע"י כוח עליון – אינם נכללים במסגרת האחריות.

 

אחזקה בלתי מספקת או שימוש בדלק, שמן, או נוזלים בלתי מתאימים

 

פגמים, תיקונים וכוונונים הנגרמים ע"י אחזקה בלתי נכונה, אחזקה בלתי מספקת או שימוש בדלק, שמנים ו/או נוזלים אשר אינם עומדים בדרישת איכות והתאמה ואשר התקנתם נעשתה במוסך שאינו מורשה טויוטה.

 

שירות ואחזקה

 

שרות ואחזקה הינם ע"ח בעל הרכב. כוונוני מנוע, סיכה, שמני וחומרי סיכה, אלקטרוליט למצבר, ניקוי והברקה, פוליש, וקס, החלפת מסננים, רצועות מנוע, נוזל קירור, גז ושמן למזגן, מציתים, נתיכים, מגבי שמשות בלויים, דיסקות ותופי בלם שחוקים, רפידות בלמים שחוקות, דיסקות חיכוך ודיסקות לחץ שחוקות של המצמד, כוונון מערכת הגה ("פרונט"), כוונון מתלים, איזון גלגלים, צמיגים שחוקים, החלפת נורות (למעט נורת הלוגן בפנסים ראשיים) אינם נכללים במסגרת האחריות והינם חלק מהטיפול השוטף ברכב.

 

רעש, רעידות ובלאי רגילים

 

רעידות, בלאי ושחיקה, שחיקת צמיגים, ירידת ערך כגון דהיית צבע, אובדן גוון, עיוותים וכתמים – אינם נכללים במסגרת האחריות.

 

שינויים במד המרחק

 

ברכב שבו נעשה שינוי בקריאת מד המרחק או שהוחלף בו מד המרחק, כך שלא ניתן לוודא את המרחק שהרכב עבר, אינה נכללת במסגרת האחריות.

 

הוצאות בלתי נלוות וחריגות

 

נזק מקרי או נלווה, כגון שיחות טלפון, הפסד זמן, אי  נוחות או הפסד מסחרי אינם נכללים במסגרת האחריות.

 

התקנת אביזרים

 

תקלות הנובעות מהתקנת אביזרים שאינם מקוריים, או שאינם עומדים בדרישת איכות והתאמה, כגון: מערכת אזעקה, מערכות קשר וטלפון, חלונות חשמל, מערכות שמע (רדיו-טייפ/דיסק, רמקולים) וכו' שהותקנו שלא על פי הוראות היצרן ו/או היבואן ובמוסך שאינו מוסך מורשה טויוטה, אינן כלולות במסגרת האחריות. האחריות לאביזרים המותקנים בארץ אינה נכללת באחריות היצרן הכללית לרכב. תנאי האחריות לאביזרים השונים הינם לפי סוג האביזר ובהתאם לקביעת ספק האביזרים.

 

אחריות בעל הרכב

 

בעל הרכב אחראי להבאת המכונית לאחד מהמוסכים המורשים למכוניות טויוטה, בכדי לבצע שירות במסגרת האחריות זמן קצר ככל האפשר לאחר גילוי התקלה.

 

אחזקה

 

בעל הרכב אחראי לתפעול אחזקה ושמירה נכונים של המכונית לפי ההוראות המפורטות בספר הנהג. במידה והמכונית מופעלת בתנאי נהיגה קשים, יש למלא את הוראות האחזקה והשירות לתנאים אלו כמפורט בספר הנהג.

 

רישום ואחזקה

 

בעל הרכב אחראי לשמור את כל רישומי השירות והאחזקה שבוצעו במכונית, מאחר וייתכנו מצבים שבהם יידרש רישום מעין זה כהוכחה שאכן בוצעה האחזקה הדרושה ברכב. בעל רכב אשר קיבל במהלך תקופת האחריות שרות לרכב במוסך שאינו מוסך מורשה טויוטה, חייב להציג, לבקשת היבואן, בהתעורר מחלוקת באשר לתוקפה של האחריות לרכב, חשבוניות אשר סופקו ע"י המוסך המטפל בגין השרות {על החשבוניות להיות ערוכות בהתאם לסעיפים 16 (א) ו- 16 – (ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג – 1983, ועליהן לכלול: מספר קטלוגי, שם מוצר התעבורה ופרוט העבודה}.

 

מידע כללי

 

הסוכן או המוסך המורשה למכוניות טויוטה יבצע את התיקונים הדרושים באמצעות מוצרי תעבורה חדשים או משופצים או מוצרי תעבורה העומדים בדרישת איכות והתאמה. למרות שכל סוכן/מוסך מורשה טויוטה בארץ יבצע את השרות במסגרת האחריות, מומלץ לפנות לסוכן שמכר לך את הרכב כדי לשמור על רצף השירות והקשר האישי. כל תיקון במסגרת כתב האחריות לרכב אשר החברה ו/או יצרן הרכב ו/או מי מטעמם נושאים לפחות ב- 90% (תשעים אחוזים) מהתשלום בגין תיקון כאמור, או לפחות ב- 50% (חמישים אחוזים) מהתשלום בגין תיקון כאמור ככל שמדובר במכלולים המפורטים בנספח לחוברת זו, יבוצע במוסך מורשה טויוטה תוך שימוש במוצרי תעבורה מקוריים שנרכשו מהחברה.

 

תנאי הרחבת אחריות שנה רביעית:

 

הרחבת אחריות ל- 4 שנים או 150,000 ק"מ , אירוע שחל ראשון , בניאו מוטורס בלבד.

 

האחריות הנוספת אינה כוללת את הפריטים הבאים:

מצבר, נורות, צמיגים, צבע, שמשות, ריפודי מושבים וכיסויי דלתות.

כל יתר תנאי האחריות הנוספת הינם על פי המצויין בספר  האחריות של הרכב.
מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות